Szkolenia BHP KrakówBHP Kraków

Usługi BHP Kraków, pomiary natężenia oświetlenia i wentylacji


Kontakt
O firmie


Cencennik usług link

Szkolenia BHP stacjonarne
Pomiary oświetlenia
Szkolenia BHP zdalne e-learning
Pomiary wentylacji
Zmówienie usługi
Usługi przeciwpożarowe


Szkolenia BHP Kraków


Szkolenia BHP stacjonarne organizowane są dla wszystkich grup zawodowych wyłacznie u klienta z dojazdem, przy czym liczba uczestników nie może być mniejsza niż 2 osoby.
Szkolenia stacjonarne BHP, to:
-szkolenia wstępne
-szkolenia okresowe
-szkolenia stanowiskowe (instruktaże stanowiskowe)
Szkolenia prowadzone są w formie wykładów, pogadanek, z udziałem filmów, slajdów, itp., i maja za zadanie jak najlepsze przygotowanie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności oraz zaktualizowanie wiedzy w zakresie BHP. Szkolenie zawsze kończy sie egzaminem sprawdzajacym w formie testowej stacjonarnej, ustnej, lub testowej zdalnej.
Po zdanym egzaminie, uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

Zapoznaj się:
REGULAMIN


Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, należy przesłać na nasz adres e-mail
bhpprotect@gmail.com następujace dane uczestników:
-Imie i nazwisko
-data i miejsce urodzenia
-zajmowane stanowisko pracy
-adres firmy kierujacej na szkolenie
-NIP firmy kierujacej na szkolenie
-adres e-mail firmy kierujacej na szkolenie
-adres e-mail uczestnika
-nr telefonu uczestnika lub kierujacego
-zgodę uczestnika na przetwarzanie danych osobowych do celów szkolenia
Wszystkie dane są bezwzględnie chronione!
KLAUZULA RODO
Ramowe programy szkoleń BHP

Ramowy program szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, BHP z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą; Prawa i obowiązki pracodawców; Prawa i obowiązki pracowników w zakresie BHP; Aktualne przepisy dotyczące pracy kobiet; Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników; Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane,

2. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników,

3. Problematyka organizacji stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe w świetle obowiązujących przepisów,

4. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń (pierwsza pomoc przedmedyczna, pożar, awaria, itp.)

RAZEM GODZIN: 8

Ramowy program szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

1. Regulacje prawne z zakresu BHP z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą; Omówienie źródeł prawa międzynarodowego (dyrektywy WE, konwencja MOP); Prawa i obowiązki pracodawców; Prawa i obowiązki osób kierujących pracownikami i pracowników w zakresie BHP; Aktualne przepisy dotyczące pracy kobiet; Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami; Organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy,

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, na stanowiskach pracy osób, dla których organizowane jest szkolenie,

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe-zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; Przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy ze szczególnym wskazaniem na wypadki przy pracy powstałe na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki,

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń (pierwsza pomoc przedmedyczna, pożar, awaria, itp.)

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy,

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

RAZEM GODZIN: 16

Ramowy program szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą, obowiązki pracodawcy zgodnie z Kp.

2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy,

3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

RAZEM GODZIN: 8


Dane:

LP-MET Sekcja BHP na:

Firmy Net
Business Navigator
Aleo
Media:

Twitter
Instagram
● Other