Usługi przeciwpożarowe KrakówSzkolenia BHP Kraków
Usługi BHP Kraków, pomiary natężenia oświetlenia i wentylacji


Kontakt
O firmie


Cennik usług link

Szkolenia BHP stacjonarne
Pomiary oświetlenia
Szkolenia BHP zdalne e-learning
Pomiary wentylacji
Zmówienie usługi
Usługi przeciwpożarowe


Usługi przeciwpożarowe Kraków

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscem zagrożenia poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, zapewnienie sił i środków do zwalczania oraz prowadzenia działań ratowniczych. W zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonujemy szereg usług mających na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom pożarowym.

*USŁUGI PRZECIWPOŻAROWE:
- tworzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej
- Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
- tworzenie schematów ewakuacji oraz innych planów przeciwpożarowych
- ćwiczenia ewakuacyjne dla firm i instytucji
*SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE
- szkolenia z zakresu ochrony ppoż oraz pierwszej pomocy

*SPRZĘT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
-zaopatrzenie firm oraz przedsiębiorstw w sprzęt ochrony przeciwpożarowej
-gaśnice
-koce gaśnicze
-hydranty
-oznakowanie sprzętu gaśniczego
-znaki ewakuacyjne
-czujniki tlenku węgla
-czujnik dymu

*BADANIA I AUDYTY PRZECIWPOŻAROWE
- badanie instalacji wewnętrznych przeciwpożarowych w obiekcie
- audyty bezpieczeństwa przeciwpożarowego

*AKCESORIA PIERWSZEJ POMOCY
- bardzo szeroki wybór apteczek pierwszej pomocy (przemysłowe, motoryzacyjne, szkolne, turystyczne)
Pożar... co robić?

Zjawisko pożaru, schemat bezpiecznego postępowania:
Warunkiem rozpoczęcia i podtrzymania pożaru jest jednoczesne występowanie trzech czynników: ciepła (energii), tlenu i paliwa, natomiast rozmiar pożaru uzależniony jest w głównej mierze od dostępności tlenu i paliwa. Przy braku któregokolwiek z tych składników pożar gaśnie. Zapalenie paliwa w budynku powoduje rozprzestrzenianie się płomieni oraz gorącego dymu w kierunku od podłogi do sufitu, po przekroczeniu temperatury 600°C możliwe jest przerzucenie ognia nawet na znaczne odległości od źródła ciepła i ogarniecie przez pożar całego pomieszczenia lub budynku.

Ograniczenie tego zjawiska następuje przy zastosowaniu wentylacji pożarowej (oddymiającej), która usuwa znaczne ilości dymu od momentu rozpoczęcia pożaru i uruchomienia instalacji.

Rozróżnia się dwa rodzaje pożaru:
• limitowany przez wentylacje (ilość powietrza w pomieszczeniach jest niewystarczająca do procesu spalania),
• limitowany przez ilość paliwa (rozwój pożaru zależy od szybkości przemieszczania się płomieni).

Elementem skutecznego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku jest zaplanowanie prawidłowego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Scenariusz ten powinien zawierać następujące elementy (modyfikowane w zależności od budynku):
• wykrycie źródła pożaru,
• odcięcie strefy objętej pożarem – użytkownicy przyległych stref możliwie długo nie powinni być alarmowani, a ich ewentualna ewakuacja powinna zostać rozpoczęta dopiero po podjęciu odpowiedniej decyzji przez służby ratownicze,
• zaalarmowanie straży pożarnej w przypadku, gdy służby ochrony budynku stwierdzą, że zagrożenie nie może zostać opanowane własnymi siłami,
• ewakuacje użytkowników strefy objętej pożarem do przestrzeni zabezpieczonej przed pożarem i jego skutkami w taki sposób, aby ewakuowani nie byli narażeni na działanie dymu i gorących gazów, a także, aby dym i gorące gazy nie wydostały się poza strefę objętą pożarem,
• rozpoczęcie akcji gaśniczej przez służby ratownicze – podczas akcji gaśniczej dym i gorące gazy nie powinny utrudniać interwencji służb ratowniczych, a także wydostawać się poza strefę objętą pożarem,
• ewakuacje ludzi z pozostałych stref nie objętych pożarem,
• zabezpieczenie mienia i samego budynku

Dane:

LP-MET Sekcja BHP na:

Firmy Net
Business Navigator
Aleo
Media:

Twitter
Instagram
● Other