Szkolenia BHP przez InternetSzkolenia BHP Kraków
Usługi BHP Kraków, pomiary natężenia oświetlenia i wentylacji


Kontakt
O firmie


Cennik usług link

Szkolenia BHP stacjonarne
Pomiary oświetlenia
Szkolenia BHP zdalne e-learning
Pomiary wentylacji
Zmówienie usługi
Usługi przeciwpożarowe


Szkolenia BHP online

Nauczanie na odległość (distance education) nie należy od kilkunastu lat do nowych zjawisk w kształceniu. Taka formę kształcenia wynaleziono prawie 100 lat temu z wykorzystaniem Poczty, a więc korespondencji w relacji nauczyciel-uczeń. Wykorzystywano i wykorzystuje się także radio, telewizję oraz inne środki przekazu. Nauczanie na odległość zwane popularnie e-learningiem nabiera dużego znaczenia w czasach obecnych, zwłaszcza w obecnym trudnym czasie pandemii koronawirusa, przy wykorzystaniu wielkich możliwości komputerów i Internetu. Według jednej z definicji (M.Hyla) …”e-learning jest to podporządkowany określonemu celowi szkoleniowemu elektroniczny zasób treści, przeznaczony do samodzielnego wykorzystania oraz wyposażony w elementy nawigacyjne…”
Nauczanie zdalne posiada wiele zalet, do których należą między innymi:
>Znaczne ograniczenie kosztów, oszczędność czasu przeznaczonego na dojazdy, możliwość indywidualnego dostosowania czasu przeznaczonego na naukę,
>Indywidualizacja procesu szkoleniowego przez dostosowanie zakresu, intensywności, tempa i poziomu szkolenia do możliwości poszczególnych uczestników,
>Możliwość nauki w praktycznie dowolnym czasie i miejscu,
>Duża kontrola osoby uczącej się nad procesem przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności,
>Dostęp osób do baz wiedzy, szkoleń oraz innych przydatnych informacji, co zwiększa możliwości samokształcenia osób zainteresowanych własnym rozwojem

SZKOLENIA BHP e-learning:

Szkoleń BHP w formie zdalnej, jest dopuszczone przez ustawodawcę. Szkolenia BHP zdalne zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa są jednyną dopuszczoną formą szkoleń. Szkolenia te przeprowadzane są u nas w następujący sposób:
Po akceptacji naszej oferty przez zamawiającego i złożeniu zamówienia pobranego z naszej strony internetowej zamawiającemu zostają przesłane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej na wskazany adres internetowy. Osoba/y uczestnicząca/e w szkoleniu maja 7 dni na przygotowanie się do egzaminu testowego, ale termin ten może zostać wydłużony.Podczas trwania samokształcenia kierowanego uczestnicy mogą konsultować się z prowadzącym każdego dnia o umówionej porze poprzez komunikator SKYPE. Nasz Nick: "LP-MET"
Po zgłoszeniu gotowości do egzaminu testowego drogą internetową (e-mail) do uczestnika/ów samokształcenia kierowanego zostaje wysłany test/y zawierający/e odpowiednią ilość pytań kontrolnych. Uczestnik zaznacza właściwe odpowiedzi i odsyła rozwiązany i podpisany test w formie elektronicznej (np. skan, pdf,itp.) na nasz adres e-mail:e-mail:bhpprotect@gmail.com

Test jest sprawdzany przez prowadzącego samokształcenie i jeżeli zostanie zaliczony, a należność za przeprowadzone szkolenie uregulowana, wówczas zostaje wydane Zaświadczenie ukończenia samokształcenia kierowanego, które przesyłamy w oryginale Pocztą na nasz koszt.
W zależności od ilości zgłoszonych osób, np. z jednej firmy, udzielamy znacznych rabatów
Tu można zgłaszać się na szkolenie BHP w formie e-learning
Szkolenia e-learning dla pracowników na stanowiskach:
-administracyjno-biurowych
-robotniczych
-kierowniczych
Zgłoszenie na szkolenie e-learning:
Zgłoszenie na szkolenie e-learning wymaga dokładnego wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego. Zasady przeprowadzania szkoleń w formie e-learning opisano w zakładce "e-learning" oraz
Regulaminie
UWAGA: Wysłanie formularza jest możliwe tylko przez program pocztowy typu Outlook, Mozilla Thunderbird, itp. Jeżeli nie posiadacie Państwo programu pocztowego, poniższe dane należy wysłać przy pomocy poczty elektronicznej
e-mail

Podaj rodzaj szkolenia
Podaj swoje imię i nazwisko
Podaj datę i miejsce urodzenia
Podaj stanowisko pracy
Podaj pełną nazwę firmy
Podaj adres firmy
Podaj NIP firmy
Podaj nr telefonu
Podaj adres email
Podaj termin, w którym chcesz się szkolić
Dodatkowe istotne informacje:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów szkolenia, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)
KLAUZULA RODODane:

LP-MET Sekcja BHP na:

Firmy Net
Business Navigator
Aleo
Media:

Twitter
Instagram
● Other